Βρέχει!

Πολύ καλή η βροχή που πέφτει εδώ και δέκα λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι θα διαρκέσει!

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Από το ημερολόγιο του Κωνσταντή Κόντου

Εικόνα0036

Ο Κωνσταντής Κόντος, γεννημένος γύρω στα 1820, ο οποίος τηρούσε συνοπτικό ημερολόγιο

Εικόνα0037

Ο γιος του Κωνσταντή Κόντου, Μανώλης, παππούς του γνωστού χωριανού μας γιατρού Μανώλη Κόντου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες στο συνοπτικό ημερολόγιο του Κωνσταντή Κόντου.

Απ’αυτό σταχυολογούμε τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στην περιοχή μας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Μεγάλοι σεισμοί αναφέρεται ότι έγιναν:

στις 29-9-1846, ημέρα Σάββατο, στις 4 μ.μ.

στις 15-12-1856, στις 1 π.μ.

στις 23-2-1867, ημέρα Πέμπτη, στις 6μ.μ. (ο πιο καταστρεπτικός)

στις 14-10-1889, ημέρα Τρίτη, στις 4 π.μ.

Παγωνιές και πολλά χιόνια:

12 Ιαν 1850,   6 Ιαν 1857,  4 Μαρ 1880,  το 1897, το 1898, και το 1904

Μεγάλη ξηρασία έγινε το 1890 οπότε ξηράθηκαν όλα τα πηγάδια εκτός από αυτό του Τζαμί και του Θοδωρή.

Κατηγορίες: Διάφορα, Οικονομική ζωή, Ψηφίδες Ιστορίας | 1 σχόλιο

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι

Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρη την απόφαση του νέου Δημάρχου με την οποία ορίζει τους Αντιδημάρχους. Επισημαίνουμε ότι δυο άνθρωποι από την περιοχή μας ανέλαβαν σημαντικές θέσεις στο νέο σχήμα διακυβέρνησης του Δήμου. Η Αναστασία Αντωνέλλη παρέμεινε στη θέση που είχε και στο προηγούμενο δημοτικό σχήμα ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας. Η διατήρησή της στην ίδια θέση και από το νέο Δήμαρχο αποτελεί την καλύτερη έμπρακτη αναγνώριση της επιτυχίας της στη συγκεκριμένη θέση. Επίσης ο Στρατής Τζιμής ανέλαβε ως αντιδήμαρχος τον τομέα των τεχνικών έργων και δόμησης. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους και ελπίζουμε στην ενεργό στήριξη των τοπικών μας αιρετών και της τοπικής κοινωνίας της περιοχής μας γενικότερα.

Επίσης από την ίδια απόφαση προκύπτει ακόμα ένα σκαλοπάτι στην πυραμίδα της εξουσίας για την περιοχή μας. Συστήθηκαν εκτός απ” τις Δημοτικές Ενότητες και Γεωγραφικές Ενότητες (που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια Δημοτικές Ενότητες) στις οποίες προΐσταται Αντιδήμαρχος. Η Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου συμπεριλήφθηκε στη Γεωγραφική Ενότητα Καλλονής. Έτσι η πυραμίδα διαμορφώνεται ως εξής:

Δήμαρχος Σπύρος Γαληνός

Αντιδήμαρχος Γεωγραφικής Ενότητας Καλλονής Βέρρος Ταξιάρχης

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος Δημ. Ενότητας Πολιχνίτου Αλεξίου Δημήτρης

πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Βρίσας Παράκοιλας Στρατής

(Απ” τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον του Αντιδήμαρχου Καλλονής προς την περιοχή μας θα βγάλουμε συμπεράσματα κατά πόσο σε ενδεχόμενη μελλοντική διάσπαση του Δήμου θα είναι καλό να πάμε με αυτόν της Καλλονής)

Απ” τους υπόλοιπους αντιδημάρχους ας κρατήσουμε το όνομα του υπεύθυνου για την καθαριότητα: Κατζανός Γεώργιος

Ολόκληρη η απόφαση του Δημάρχου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 02-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κουντουριώτου & Νιάνια
Προκυμαία Μυτιλήνης
Τηλ. 2251054855-6
Φαξ 2251029300
Email grafeiotypou@mytilene.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1942 /2014
Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και
κυρίως του άρθρου 3.
3. Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’ 85)
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση» και κυρίως των άρθρων 3 και 6.
4. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 (Β’ 955).
5. Την υπ’ αριθμ. 43 με ΑΠ 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων,
εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών
οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η
Αυγούστου 2019)».
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, έχει δέκα τρείς (13) Δημοτικές
Ενότητες και επομένως μπορεί να ορισθούν 13 Αντιδήμαρχοι.
7. Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου
(ΦΕΚ Β’/395/21.2.2012).
8. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 28η
Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Τσουπή Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών με
αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των
επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
ii. Ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λέσβου.
iii. Να υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περίπτ.ε
ν.3852/10,ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ
114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII 175/2007, καθώς και όλα τα έγγραφα,
αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική
υπηρεσία.
iv. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
2. τον κ. Τζιμή Ευστράτιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και
Δόμησης χωρις αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Δόμησης και των επιμέρους Τμημάτων
αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επιμέρους
Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην του Τμήματος
Συντήρησης Έργων και Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου και της
διαχείρισης του ανθρωπινού δυναμικού του Τμήματος Συντήρησης
Έργων και Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου.
v. Τη μέριμνα σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου για τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη
δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων, που ανήκουν σε ειδικές
κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία κλπ)
vi. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία
των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει
ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες του.
vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
3. τον κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης -
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών με αντιμισθία
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, και την
υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και
των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες
του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών που στόχο
έχουν τον εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων
Ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την
εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
iv. Την εκπροσώπηση του Δήμου, ως δικαιούχο φορέα πρότασης στα
Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-
ενεργειών καθώς και την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων ως νόμιμος
εκπρόσωπος του Δήμου ως Φορέας Πρότασης.
v. Τον συντονισμό και την επίβλεψη ενεργειών για την καταγραφή της
δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
vi. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών του Δήμου
Λέσβου.
vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής.
4. την κα Αντωνέλλη Αναστασία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Μέριμνας με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των
οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου, πλην του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών σε θέματα
Κοινωνικής Προστασίας και Προσφοράς
iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την
ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών θέματα
Ισότητας των δύο Φύλων.
v. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο
Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες της.
vi. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής.
5. τον κ. Αλβανόπουλο Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας
Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των
επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
έκτος των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
ii. Την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος
Πρασίνου.
iii. Την ευθύνη των Δασών και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
iv. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
v. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
vi. Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον έλεγχο αυτών.
vii. Τη χορήγηση άδειων άσκησης επαγγέλματος.
viii. Την προστασία της δημοσίας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των
καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
ix. Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,
περιπτέρων, προϊόντων καπνού, ιχνηλατών οχημάτων, εμπορικών
εκθέσεων πλην διεθνών, ψυχαγωγικών παιδειών, κ.λ.π. την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, και χορήγηση των σχετικών
αδειών επί των ανωτέρω.
x. Μεριμνά και εισηγείται τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη δημιουργία
χώρων στάθμευσης τροχοφόρων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές
ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία κλπ) σε συνεργασία με τον
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης.
xi. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο
Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες του.
i. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
6. τον κ. Κατζανό Γεώργιο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας, χωρίς
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Tην εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και των
επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
πλην της διαχείρισης των μηχανημάτων της Νοτιανατολικής Λέσβου
(που εδρεύουν στη Μυτιλήνη).
ii. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνηση των
οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την
ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
iii. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο
Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες του.
iv. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
7. τον κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού &
Τουρισμού χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς, για τις αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα
Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων του Τμήματος Τουρισμού και Ναυτιλίας, της Δ/νσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
iii. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
του Δήμου, καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
iv. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο
Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες του.
v. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
8. την κα Ιωσηφέλλη Αθηνά καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εθελοντικών
Οργανώσεων, Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με αντιμισθία
και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς, για τις αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα Νέας
Γενιάς, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων της Δ/νσης ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την
προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την
εξυπηρέτηση των πολιτών.
v. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο
Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που
αφορά τις αρμοδιότητες του.
vi. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών του Δήμου
Λέσβου.
vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και
Θερμής
9. τον κ. Βέρρο Ταξιάρχη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική
Ενότητα Καλλονής (πρώην Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγ. Παρασκευής
και Πολιχνίτου), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις
ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Καλλονής.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Καλλονής.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στη δημοτική ενότητα Καλλονής
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
Καλλονής υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα
Καλλονής
xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Καλλονής,
Πολιχνίτου, Αγ. Παρασκευής. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με
κανονική άδεια ή άλλης μορφής άδειας) των υπαλλήλων-Ληξιάρχων
που έχουν τοποθετηθεί στις προαναφερομένες Δημοτικές Ενότητες
χρέει Ληξιάρχου θα εκτελεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
10. τον κ. Αρμενάκα Εμμανουήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Γεωγραφική Ενότητα Πλωμαρίου (πρώην Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου,
Αγιάσου), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις
ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
Πλωμαρίου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα
Πλωμαρίου
xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Πλωμαρίου και
Αγιάσου. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης μορφής
άδειας) των υπαλλήλων – Ληξιαρχων των προαναφερθέντων
Δημοτικών Ενοτήτων καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο
προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
11. τον κ. Ψωμά Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική
Ενότητα Γέρας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Γέρας και Ευεργέτουλα), με
αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις
ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Γέρας.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γέρας.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στη δημοτική ενότητα Γέρας
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
Γέρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα
Γέρας
xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Γέρας και
Ευεργέτουλα. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης
μορφής άδειας) των υπαλλήλων-Λήξιαρχων των προαναφερθέντων
Δημοτικών Ενοτήτων καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο
προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
12. τον κ. Αποστόλου Στέφανο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική
Ενότητα Μήθυμνας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας, Πέτρας,
Μανταμάδου), χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις
ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας.
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός των ανωτέρω
δημοτικών ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των δημοτικών
ενοτήτων Μανταμάδου και Μήθυμνας.
xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας,
Μανταμάδου και Πέτρας. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή
άλλης μορφής άδειας) του υπαλλήλου-Ληξιάρχου των ώς άνω
Δημοτικών Ενοτήτων, καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο
προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
13. τον κ. Ρούσση Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα
Ερεσού-Αντίσσης
xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Ερεσού-
Αντίσσης. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή αλλης μορφής
αδειας) του υπαλλήλου-Ληξιάρχου, καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο
προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους ο
Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα
διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
B. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί
Αντιδήμαρχος, που θα ορίζεται με Απόφαση του Δήμαρχου.
Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Λέσβου
Σπυρίδων Γαληνός

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Δημ, Ενότητας Πολιχνίτου

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σπύρος Γαληνός ορίζει (μεταξύ άλλων):

6. τον κ. Αλεξίου Δημήτριο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, για τη
Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου, αναθέτοντας σε αυτόν:
i. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.
ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.
iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.
iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.
vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στον
αρμόδιο γεωγραφικό Αντιδήμαρχο.
viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.
ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική
ενότητα Πολιχνίτου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική
ενότητα Πολιχνίτου.

 

 

Κατηγορίες: Ειδήσεις | 1 σχόλιο

Η κηδεία του Νίκου

Η κηδεία του Νίκου Πορτογλή θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Νικόλαο του Αμπελικού.

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί

sima_vivl_smallΗ Βιβλιοθήκη του χωριού μας ευχαριστεί τους:

1. Μαίρη Γομοπούλου, η οποία φεύγοντας σήμερα για την Αμερική πρόσφερε στη Βιβλιοθήκη του χωριού μας 300€.

2. Θεολόγο Μπατζάκη, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε σχετικό προβληματισμό μας, πρόσφερε  έναν καλοδουλεμένο ξύλινο ιστό για την ανάρτηση της σημαίας στις εθνικές γιορτές στο κτίρο της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί, εύχεται στη Μαίρη καλό ταξίδι και καλό χειμώνα και υπενθυμίζει την εκδρομή που  διοργανώνει στο Μουσείο του απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι, η οποία χάρη σε τέτοιες προσφορές παρέχεται δωρεά σε όσους συμμετάσχουν.

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Παππούς και …»πατέρας»

Scan_Pic0099

Ο παππούς της φωτογραφίας (Γιώργος Μπάσσος) κρατά στα γόνατά του τα δυο τελευταία εγγόνια του -παιδιά της κόρης του Κατερίνας- τον Αναστάση και τον Γιώργο Γεωργάκα.

Δίπλα του, στηρίζονται πάνω του τα δυο μεγαλύτερα εγγόνια του από την ίδια κόρη του και από τον προηγούμενο γάμο της ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης Αποστολής, που έχοντας μείνει ορφανοί βρίσκουν στον παππούς τους το στήριγμα του πατέρα που έχασαν!

 

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Ευχές

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Καλημέρα και τέρμα (ημερολογιακά) το καλοκαίρι!

Καλό μήνα να έχουμε γιατί συνήθως ο Σεπτέμβρης, αν πιάσει τις καλές του, αναδεικνύεται ο καλύτερος μήνας του «καλοκαιριού»

Καλορίζικοι οι καινούριοι δημοτικοί μας άρχοντες. Από σήμερα ανοίγει μια καινούρια σελίδα στα δημοτικά πράγματα του τόπου μας και εξαρτάται απ” αυτούς αν θα αποδειχτεί στο τέλος καλύτερη ή χειρότερη απ” αυτήν που έκλεισε! Κεντρικά Δήμαρχος ανέλαβε ο Σπύρος Γαληνός. Τοπικά το τριμελές συμβούλιο του χωριού μας αποτελείται από τους Στρατή Παράκοιλα, Πρόεδρο, Γιώργο Μαργαρίτη και Απόστολο Αποστολή, μέλη.

Καλή δύναμη λοιπόν στους «νέους άρχοντες» μας.

Καλή δύναμη στους μάχιμους εκπαιδευτικούς που σήμερα πιάνουν δουλειά αλλά και σε όλους όσους τέλειωσε η άδεια τους και επιστρέφουν στον «πάγκο» τους!

Καλή δύναμη σε όλους όσους επέστρεψαν στην Πρωτεύουσα και έβαλαν ως επόμενο στόχο την …28η Οκτωβρίου στην οποία η αργία -με τη συμβολή της …σημαίας- μπορεί να φτάσει και το τετραήμερο!

Υ.Γ. Η σελίδα μας θα είναι πάντα στη διάθεση του νέου συμβουλίου στου χωριού μας για την προβολή οποιουδήποτε θέματος θελήσουν.

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Κοινωνικές εκδηλώσεις, ενέσεις την κατάλληλη στιγμή!

Πριν λίγες μέρες το ζευγάρι του Γιώργου Ξυνορόδου και της Μαρίας Ανεστίδου (εγγονής του οδηγού λεωφορείου του ΚΤΕΛ, Γιώργου Τσάτσου) έδωσε τη δεξίωση του γάμου τους στο ξενοδοχείο ΕΙΡΗΝΗ.

Χτες βράδυ το ζεύγος της Αφροδίτης Μουχτούρη, κόρης του Παναγιώτη, από τον Πολιχνίτο και φανατικού φίλου των Βατερών, με το σύζυγό της έδωσαν την αντίστοιχη δεξίωση τους στο «ΖΟΥΡΟ»

Οι δεξιώσεις αυτές, και ιδιαίτερα η χτεσινή που δόθηκε στο κέντρο των Βατερών, δίνουν ώθηση στη διατήρηση της κίνησης σε ολόκληρη την παραλία σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα πέφτει η αυλαία του καλοκαιριού και ο καιρός είναι εξαιρετικός. Μια ανεπαίσθητη θολούρα εικάζεται ως προάγγελος της βροχής που δίνουν τα διάφορα προγνωστικά μοντέλα για το μέσον της εβδομάδας συμφωνώντας και με τα μερομήνια που ανέβασε αναγνώστης μας!

Για να δούμε θα φάμε πρώιμα σαλιγκάρια ή θα μας μείνει η λαχτάρα μονάχα!

Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Θα μπορούσε να είναι πανέμορφο

Αν οι δρόμοι του ήταν πλακοστρωμένοι, αν οι χώροι του ήταν καθαροί, αν οι ιδιοκτήτες των παλιών κτιρίων του τα φρόντιζαν λιγάκι θα μπορούσε το χωριό μας να ήταν πανέμορφο!

Ένα δείγμα (απ” τα πολλά) πανέμορφου κτιρίου που έχει συντηρηθεί και στολίζει το χωριό και το παρουσιάζουμε επειδή αναφέρει το όνομα του κατασκευαστή του που παρουσιάσαμε χτες.

DSC_0361 DSC_0360

Και ένα δείγμα πανέμορφου κτιρίου που λίγο αν ανακαινισθεί θα είναι στολίδι στο κέντρο του χωριού.

DSC_0377 DSC_0375

Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Κόντου

 

 

 

 

Κατηγορίες: Ειδήσεις | 1 σχόλιο