Από το Σύλλογο σεισμοπαθών

Προσφορά 3 οικίσκων για τις ανάγκες του χωριού μας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας ευχαριστεί τον υπουργό κ. Γιάννη Μουζάλα για την προσφορά 3 οικίσκων ISOBOX για τις ανάγκες των σεισμοπαθών Βρίσας.

Σύλλογος Σεισμοπαθών Βρίσας
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | 2 Σχόλια

Για το …κυρίως πιάτο!

 Από τον κ. Τεντόμα
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες «κόκκινων» κτιρίων ότι με την παραλαβή του σχετικού ΠΑΕΕΚ , παράλληλα με τη διαδικασία χορήγησης επιδότησης κατεδάφισης και ανεξάρτητα από αυτήν, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για τον καθορισμό της Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή.
Συνημμένα σας αποστέλλω και το ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά:
«Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)
Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
I.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανα-
κατασκευή, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία,
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής
του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρρο-
που Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Εκθέσεως Αυτοψίας με το
οποίο το κτίριο κρίνεται κατεδαφιστέο (όπως αυτό ορί-
ζεται στην αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β΄2584)
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής
συνδρομής).
β) Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και Γ΄ δό-
σης Σ.Σ. Ανακατασκευής υποβάλλονται, στην αρμόδια
Υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά (7) ετών από την έκδο-
ση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή,
στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται από δάνειο και
κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι (6) ετών στην περίπτω-
ση που η Σ.Σ. αποτελείται μόνο από δωρεάν κρατική
αρωγή επειδή αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από
Πιστωτικό Ίδρυμα.
Επισημαίνεται ότι για κτίρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτίρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά
πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα
σε αυτά ή σε εταιρείες) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, οι
αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας Υπηρεσίας.
I.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ
Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ για ανακατασκευή χωρί-
ζεται σε τέσσερα στάδια:
1ο στάδιο:
Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή
Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια του πληγέντος κτιρίου πρέπει να
υποβάλλει, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για Βεβαίω-
ση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση αυτοψίας σεισμόπληκτου
κτιρίου δομημένου από Ευτελή Υλικά, που εκδόθηκε από
την αρμόδια Υπηρεσία, με το οποίο το κτίριο κρίθηκε
κατεδαφιστέο.
Στην περίπτωση που στο Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επι-
κίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), δεν είναι
ακριβής ο προσδιορισμός των διαστάσεων, ή της χρήσης
κ.λπ. (λόγω των ειδικών συνθηκών κατά τη διενέργεια
της αυτοψίας) δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να ζητήσει
επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
i) Παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης
του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αε-
ροφωτογραφίες για τη διαπίστωση της κατάστασης του
κτιρίου πριν το σεισμό).
ii) Παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της
χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας,
στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση πε-
ριουσιολογίου (Ε9) ΔΟΥ κ.λπ.).
iii) Στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο
(π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών
τελών, έντυπα Ε1 και Ε2 ΔΟΥ, κ.λπ.).
Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ως αρμόδια Υπηρεσία, διατηρεί το δικαί-
ωμα, μετά την κατεδάφιση του κτιρίου, να τροποποιήσει
αυτοδίκαια το Π.Α.Ε.Ε.Κ. ως προς τις διαστάσεις του, μετά
τον ακριβή προσδιορισμό τους από το ίχνος του κτιρίου.
2. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν στην
περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί) με το τοπο-
γραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό-
διο Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω
κείμενο:
α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτίριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από το σεισμό της ………………….. και
βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/Δη-
μοτική Κοινότητα ……………. της Δημοτικής Ενότητας
………… του Δήμου ………………… Περιφερειακής
Ενότητας……………………………………
β) Δεν έχω πάρει / Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας
του σεισμού της …………………………………………
…………………………………..
(Σε περίπτωση που έχει ληφθεί (ή έχει αιτηθεί) δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο αναφέρονται τα στοιχεία
του ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον
δωρεάν κρατικής αρωγής).
γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή που δικαιούμαι
να μου δοθεί για το κτίριό μου που κρίθηκε κατεδα-
φιστέο με τ.. αριθμ. ……………… Πρωτόκολλο Ε.Ε./
Έκθεση Ε.Υ και βρίσκεται ………………………………
……………………………………………………………
………………
δ) Τα στοιχεία του/της ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου
την ημέρα του συμβάντος ήταν ………………..………
……………………………………………………………
………. και το κτίριο που περιγράφεται στ.. Πρωτόκολλο
Ε.Ε./Έκθεση Ε.Υ είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο
που περιγράφεται στο αριθμ. ……………………………
συμβόλαιο.
5. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί
μετά την ημερομηνία του συμβάντος απαιτείται Υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του/της
προκατόχου του ακινήτου (με βεβαιωμένο τη γνήσιο
της υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:
Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτίριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από το σεισμό της …………………..
και βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής
Ενότητας …………… του Δήμου …………………
Περιφερειακής Ενότητας…………………………………
Δεν έχω πάρει/ Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί δωρεάν κρατι-
κή αρωγή για άλλο κτίριο ιδιοκτησίας μου που έχει πλη-
γεί από το προαναφερόμενο συμβάν.
(Σε περίπτωση που έχει ληφθεί (ή έχει αιτηθεί) δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο αναφέρονται τα στοιχεία
του ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον
δωρεάν κρατικής αρωγής).
6. Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτιρίου. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται ένα
από τα παρακάτω:
• έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία (Δασαρχείο ή
Διεύθυνση Δασών) από το οποίο να βεβαιώνεται ο μη
δασικός χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται
το πληγέν κτίριο,
• έγγραφο από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για τις περιπτώσεις
που το πληγέν κτίριο βρίσκεται α) εντός σχεδίου πόλεως
ή εντός οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή
β) εντός νομίμως υφιστάμενου προ του έτους 1923 οι-
κισμού ή γ) εντός των ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοί-
κους οριοθετημένου σύμφωνα με το π.δ. 24.4.85 (Δ΄181),
• οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή συμβολαιογραφική
πράξη, από το οποίο προκύπτει ότι το κτίριο βρίσκεται
εντός σχεδίου πόλεως.
7. Στην περίπτωση πληγέντος κτιρίου που ανήκει σε
επιχείρηση (κτιρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει ή σε φυσικό
πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε
αυτό ή σε εταιρεία), υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
του/της ιδιοκτήτη/-τριας (εις διπλούν με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής), ότι έχει λάβει γνώση, πως η
Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνονται για την
αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου, συμπεριλαμβα-
νομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% του
κόστους αποκατάστασης της ζημίας, όπως αυτό απο-
δεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια προμήθειας υλικών
και παροχής υπηρεσιών και πως σε αντίθετη περίπτω-
ση περικόπτεται η Σ.Σ. και επιστρέφεται το υπερβάλλον
ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.
8. Σε περίπτωση πληγέντος κτιρίου με επαγγελματική
χρήση, που η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται
από τον ιδιοκτήτη/-τρια, αυτό θα δηλώνεται σε Υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής).
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της
ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου.
10. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων απαιτού-
νται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την
απόδειξη του χαρακτηρισμού τους.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από
την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για
Ανακατασκευή. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το
ύψος της Σ.Σ. (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρε-
άν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πλη-
γέντος κτιρίου και τη χρήση αυτού, όπως περιγράφονται
στο Π.Α.Ε.Ε.Κ ή την Έκθεση αυτοψίας, καθώς και οι δόσεις
χορήγησής της όπως αυτές καθορίζονται στην αριθμ.
ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β΄2584) κοινή υπουργική
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σύμφω-
να με τα παρακάτω, απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης
για την ανέγερση νέου κτιρίου από την αρμόδια Υπηρε-
σία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).»
Μυτιλήνη 15.1.2018
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | 8 Σχόλια

Πράσινα, κίτρινα, κόκκινα

Στην παρακάτω φωτογραφία του χωριού μας έχουν χαρακτηριστεί τα σπίτια ανάλογα με το χρώμα που έβαζαν σ’ αυτά οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ.

Μια πρόχειρη ματιά από οποιονδήποτε επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουμε αποκομίσει οι παθόντες (και μη) στο χωριό ότι το υπέδαφος δεν συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο σε όλη την έκτασή του.

Εντάξει, μπορεί για τις πολύ μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν τα κτίρια να φταίει ο τρόπος χτισίματος, μπορεί να φταίει η έλλειψη σινάζ, μπορεί να φταίνε τα χαμηλής ποιότητας συνδετικά υλικά, μπορεί να φταίνε τα πρόσθετα μπαλκόνια, αλλά όλα αυτά υπήρχαν σε όλη την έκταση του χωριού. Για να είναι τόσο πολύ διαφορετικά τα αποτελέσματα του σεισμού σε τόσο μικρή απόσταση σημαίνει ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και το υπέδαφος.

Πρν λίγες βδομάδες επισκέφθηκε το χωριό μας ο καθηγητής κ. Παπαζάχος με την ομάδα του και παρέλαβαν τους επιταχυνσιογράφους που είχαν τοποθετήσει για να μελετήσουν τις καταγραφές τους.

Έστω και με ρυθμούς χελώνας  άρχισαν οι κατεδαφίσεις των κόκκινων σπιτιών και για τους ιδιοκτήτες τους το επόμενο βήμα είναι η απόφασή τους αν θα ξαναχτίσουν και τί.

Μήπως για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις θα πρέπει να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια που παρέχει το έδαφος στις νέες οικοδομές; Οι οικοδομές δεν χτίζονται μόνο για τους σήμερα ξεσπιτωμένους σεισμοπαθείς αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια τους (και βάλε). Στο διάστημα αυτό ποιος μπορεί να αποκλείσει έναν ακόμα ισχυρότερο σεισμό;

Μήπως οι φορείςτου χωριού μας θα πρέπει να οργανώσουν μια σχετική ενημέρωση από ειδικούς;

Υπάρχουν βέβαια και εμφανή λάθη στο χρώμα των κουκίδων που έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες περιπτώσεις.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | 12 Σχόλια

Ο Σύλλογος σεισμοπαθών ευχαριστεί

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας ευχαριστεί
τη Nατάσσα Αντωνακέλλη & τo κομμωτήριο «Natassa Hair Salon« για τη δωρεά των 200 ευρώ προς τον σύλλογό μας.
Επίσης ευχαριστούμε τον Νίκο Λαμπρίδη & το γραφείο «Lemonart« για την δωρεάν κατασκευή την ιστοσελίδας μας (www.myvrissa.gr) & των γραφιστικών αυτής.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | 1 σχόλιο

Στη μνήμη Κώστα Δροσίνη

Στη μνήμη του Κώστα Δροσίνη που έφυγε τέτοιες μέρες, πολύ πρόωρα, πριν αρκετά χρόνια από τη ζωή, η κόρη του Γιώτα πρόσφερε στο μουσικό κουμπαρά της Βιβλιοθήκης το ποσό των 50€.

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Το όνομα της τυχερής, Στέλλα!

Η Στέλλα του Δημήτρη Παπαδόπουλου και της Αγγελικής Μπινή ήταν η τυχερή της σημερινής κλήρωσης στη Βιβλιοθήκη. Το έπαθλό της είναι ένα ποδήλατο που θα πάρει τις αμέσως επόμενες μέρες!

Στην εκδήλωση για την καλή χρονιά συμμετείχαν 28 παιδιά, που παρακολουθούν κάποια απ’ τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, τα οποία συμμετείχαν στην κλήρωση. Μαζί τους μερικοί γονείς και άλλα μικρότερα παιδιά.

Προσφέρθηκαν σε όλους μελομακάρονα  και κουραμπιέδες, αναψυκτικά, καραμέλες, ξηροί καρποί και για τους μεγάλους ποτά.

Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες ήταν προσφορά του αρτοποιείου Τριανταφύλλου – Δροσίνη τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Από το Σύλλογο σεισμοπαθών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΒΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ:

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Κυρία Περιφερειάρχη,

Ως σύλλογος σεισμοπαθών Βρίσας, παίρνουμε την πρωτοβουλία, κάτω από την πίεση των δυσχερέστατων συνθηκών που προκάλεσε ο σεισμός της δωδεκάτης Ιουνίου, να σας καταθέσουμε γραπτώς, τα κυριότερα προβλήματα του χωριού μας. Προβλήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και παρακαλούμε για την συνδρομή σας στην επίλυση τους.

ΚΟΝΤΕ’Ι’ΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πριν από 3 και πλέον μήνες, παραδόθηκαν από την Περιφέρεια στο χωριό μας 10 κοντέινερ για την φύλαξη οικοσκευών περίπου 30 ατόμων. Δόθηκε η υπόσχεση εκ μέρους σας, ότι θα προμηθεύσετε τους σεισμόπληκτους με άλλα 10 και ευχάριστα πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται η παροχή άλλων 10 κοντέινερ.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι η παροχή 20 κοντέινερ, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 550 σπιτιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Είναι προφανές ότι στην πάροδο του χρόνου, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην εκτέλεση κατεδαφίσεων, συντηρήσεων ή ανακατασκευών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αυτό το καλοκαίρι κλήθηκαν οι επιχειρήσεις, που επλήγησαν από το σεισμό, να καταθέσουν τις ζημίες τους με τα ανάλογα δικαιολογητικά, τιμολόγια κ.λ.π. Στα μέσα του χειμώνα, καμιά μέριμνα δεν έχει ληφθεί, ώστε ν’ αποζημιωθούν οι 28 επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί αποζημίωσης και δραστηριοποιούνται στο χωριό μας. Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σοβαρή αυτή υπόθεση απ’ την οποία εξαρτάται η επιβίωση 28 οικογενειών, άλλα και το οικονομικό μέλλον του χωρίου μας. Αντιλαμβάνεσθε ότι η μεγάλη καθυστέρηση στο νευραλγικό τομέα της τοπικής οικονομίας θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στον κοινωνικό ιστό και στην επιβίωση του συνόλου των χωριανών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε, περισσότερο από τον καθένα, πως η καταστροφή της δωδέκατης Ιουνίου, δεν αφαίρεσε από τους βρισαγώτες μόνο το αναφαίρετο δικαίωμα της κατοικίας και της γαλήνης μέσα σ’ αυτό, άλλα επέφερε και μια τεράστια οικονομική δυσπραγία, με την καταστροφή επιχειρήσεων και την αφαίρεση της δυνατότητας για οικονομικό προγραμματισμό.

Σε καιρούς, γενικότερα, οικονομικά χαλεπούς, αυτό προκάλεσε τεράστια οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Η πολιτεία, στο προηγούμενο εξάμηνο διάστημα, έδωσε τη δυνατότητα στους σεισμόπληκτους «του παγώματος» των φορολογικών υποχρεώσεων.

Δυστυχώς, όμως, κανένα από τα προβλήματα που προέκυψαν, δεν επιλύθηκαν ώστε να επέλθει οικονομική ισορροπία και δυνατότητά αποπληρωμής των χρεών.

Παρακαλούμε, λοιπόν, τη διαμεσολάβησή σας προς την κυρία υφυπουργό οικονομικών κ. Παπανάτσιου, ώστε να παραταθεί το «πάγωμα» των φορολογικών υποχρεώσεων στοχευμένα, στους διαπιστωμένα σεισμοπαθείς, όπως καταγράφονται στα έγγραφα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι σεισμοπαθείς που αδυνατούν ν΄ ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις οδηγούνται. με μαθηματική ακρίβεια, στην απόλυτη φτωχοποίηση, που συνεπάγεται δεσμεύσεις επιδοτήσεων, παραγωγής, τραπεζικών λογαριασμών και αγροτικής περιουσίας.

Σε τέτοια περίπτωση, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης εκ μέρους των σεισμοπαθών είναι η δυναμική κινητοποίηση και διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος.

Είναι αναγκαίο, οι κάτοικοι του χωριού μας, να αισθανθούν τη φροντίδα της πολιτείας αλλά, ειδικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορέσουν ν’ ανακτήσουν τις δυνάμεις και το κουράγιο τους για ν’ ανταπεξέλθουν στις τεράστιες αντιξοότητες που τους έτυχαν.

Αναμένουμε σύντομα απάντησή σας.

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: www.myvrissa.gr

email: info@myvrissa.gr

τηλ. Προέδρου συλλόγου: 6977310795

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Ακόμα μια γραφειοκρατική ταλαιπωρία για τους σεισμοπαθείς

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης ότι με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση επιδότησης 2ου, 3ου κλπ τριμήνου, πέραν των δικαιολογητικων που αναφέρει η σχετική ΚΥΑ, θα πρέπει ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ να υποβάλλουν και φωτοτυπία του λογαριασμού τραπέζης καθώς και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο (πάντα) υπογραφής (την ξαναστέλνουμε συνημμένη).

Μυτιλήνη 12.1.2018

Βασίλης Τεντόμας

Σημ. σελίδας: Το νομίζουν απλό να πηγαίνει κάποιος απ’ τα Βατερά στο ΚΕΠ στον Πολιχνίτο για τη θεώρηση της δήλωσης ή να ψάχνει πότε θα βρίσκεται ο Πρόεδρος στο χωριό για να τον συναντήσει στο καφενείο (αφού Γραφείο δεν υπάρχει) για να κάνει τη θεώρηση!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | 19 Σχόλια

Όταν συναντιούνται τρεις γενιές μουσικών!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκουσε μουσική και μπήκε! Στο κοντέινερ της Βιβλιοθήκης ο Ηρακλής. Τα χρόνια περνούν αλλά το μεράκι δεν φεύγει. και το μεράκι του Ηρακλή είναι η μουσική. Έπαιζε ο σαντούρι ο Παναγιώτης με τη συνοδεία της κιθάρας του δασκάλου. Ο Ηρακλής σε ένα διάλειμμα άρχισε να τραγουδά ένα «δικό μας» τραγούδι. Έπιασε τα ξλαρέλια και ο δάσκαλος και μαζί  με τον Παναγιώτη γέμισαν το κοντέινερ με τη γλυκειά μελωδία του σαντουριού κι από κοντά ο Ηρακλής να τραγουδά και να δίνει το ρυθμό με το μπαστούνι του. Μοναδικές εικόνες με μαγευτικούς ήχους!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο

Μήπως κερδίσατε;

Κάποιοι που κέρδισαν στις λαχειοφόρες αγορές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που διοργάνωσε το πάλαι ποτέ «Τέμπερα και μετάξι» δεν έχουν πάρει τα δώρα τους.

Για το λόγο αυτό δημοσιεύουμε τις καταστάσεις με τους λαχνούς που κερδίζουν και όσοι βρούν το νούμερό τους ας τηλεφωνήσουν στην Ελεάνα.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις | Γράψτε σχόλιο