Μια σημαντική συνεισφορά από τον Στάθη Παρασκευά

Μέσα στον κυκεώνα των προθεσμιών, των δικαιολογητικών, των δαπανών και των πάσης φύσεως ταλαιπωριών που αντιμετωπίζουμε όλοι μας ένα χέρι βοήθειας απλώθηκε από τον Στάθη Παρασκευά τον οποίο και ευχαριστούμε.

Είναι πολύ πιθανό ο καθένας μας αφού θα έχει ταλαιπωρηθεί μέχρι που να έρθει η ώρα για «να χτίσει» και αφού θα μετρά τα «κουκιά» και θα βλέπει ότι μπορεί και να μη φτάσουν, στην προσπάθειά του να εξοικονομήσει κάτι και με δεδομένη την απειρία του σε τέτοια θέματα, να κλείσει στο πόδι μια συμφωνία με τον εργολάβο που θα έχει επιλέξει και αργότερα να έχει προβλήματα.

Ο Στάθης μας έστειλε μια επιστολή και  ένα υπόδειγμα συμφωνητικού με τον εργολάβο που είναι καλό να το συμβουλευτούμε πριν υπογράψουμε.

Η επιστολή:

Αγαπητοί συγχωριανοί, μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου που έπληξε το χωριό μας και ως ομοιοπαθής και εγώ, αλλά και με αμέριστη αγάπη για τον τόπο μου θέλω και εγώ να συνεισφέρω στην ανοικοδόμηση του χωριού μας.

Παραθέτοντας τις γνώσεις από την πολυετή εμπειρία μου στον χώρο των κατασκευών , συμμετείχα ενεργά σε όλες τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χωριό το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά και στην τελευταία συνάντηση παρουσία του κυρίου Τεντώμα.

Σε αυτή τη συνάντηση ανέφερα ότι για την καλύτερη διασφάλισή σας με όποιον επιλέξετε να συνεργαστείτε για την ανακατασκευή της οικίας σας θα πρέπει να υπογραφεί μια συγγραφή υποχρεώσεων που θα εξασφαλίζει και τις δύο πλευρές , και κυρίως εσάς, και αφού μου ζητήθηκε σας παραθέτω ένα δείγμα αυτής και παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Στάθης Παρασκευάς

Το υπόδειγμα του συμφωνητικού:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στ____ _______________ σήμερα την ______________ του έτους 20_____ μεταξύ αφενός της/του ………………………………. Καλούμενης/ος στην παρούσα χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και αφετέρου της εδρευούσης στην Αθήνα και επί της οδού Υμηττού 48 Καισαριανή εταιρείας με την επωνυμία ΆΝΩΣΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ καλουμένης στην παρούσα χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτής Παρασκευά Ευστάθιο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων τυγχάνει ιδιοκτήτης νεοαναγειρόμενης οικοδομής με υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο με εμβαδόν …………. m2 αντίστοιχα στην οδό …………………….. .

Με την παρούσα ο εργοδότης αναθέτει στην εργολάβο και η δεύτερη αναλαμβάνει την διαχείριση και εκτέλεση εργασιών οικοδόμησης του ως άνω ακινήτου όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται κατωτέρω. Η εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την εκτέλεση του έργου κατά τρόπο άρτιο, ασφαλή για το προσωπικό, κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης σύμβασης, καθώς και να το αποπερατώσει και να το παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως.

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενους όρους εκτέλεσης.

Το έργο θα αποπερατωθεί σύμφωνα με:

I. Την παρούσα σύμβαση και την ενσωματωμένη σε αυτήν συγγραφή υποχρεώσεων.

II. Τα προτεινόμενα σχέδια και μελέτες, των οποίων έλαβε γνώση ο εργοδότης και τα ενέκρινε.

III. Τους πολεοδομικούς νόμους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η εκτελούσα το έργο εταιρία εγγυάται την καλή και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης εκτέλεση του όλου έργου. Όλα τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν τις καθορισμένες στους τεχνικούς όρους ιδιότητες, η κατεργασία τους θα γίνει με όλους τουs κανόνες τηs τέχνης και το εργαζόμενο προσωπικό θα είναι τεχνικά καταρτισμένο, ειδικευμένο και έμπειρο.

Ειδικότερα, οι διάφορες εργασίες θα εκτελούνται όπως γενικά περιγράφονται παρακάτω και θα είναι άρτιες στην εκτέλεσή τουs, ώστε να μην παρουσιάζουν ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε κακό υπολογισμό, εκτέλεση ή ποιότητα υλικών.

Στις αναγραφόμενες στα σχέδια διαστάσεις των χώρων δικαιολογούνται οι από τουs κανόνεs τηs τέχνηs και επιστήμηs παραδεδεγμένες ανοχές, σε κάθε όμως περίπτωση αυτές δεν πρέπει να ανέλθουν σε αποκλίσεις μεγαλύτερες του 2% και των 10cm για κάθε χώρο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται στα αρχικά σχέδια και η εκτέλεση αυτών σε επαύξηση των όσων περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, γίνεται μόνο έπειτα από εντολή του εργοδότη και αποδοχή της εργολάβου, συντασσομένου νέου συμφωνητικού. Στο εν λόγω νέο συμφωνητικό θα αναφέρεται η αξία των εν λόγω εργασιών, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής αυτών, καθώς και η αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας προς παράδοση του έργου. Κάθε πρόσθετη εργασία ή αλλαγή τρόπου κατασκευής, η οποία ζητείται, πρέπει να γίνεται έγκαιρα και εγγράφωs γνωστή στην εργολάβο, έτσι ώστε για την πραγματοποίησή τηs να μην απαιτείται καμιά καταστροφή εκτελεσθέντος έργου, ενώ κατά περίπτωση θα συμφωνείται αμοιβαία ενδεχόμενη περαιτέρω εργολαβική αμοιβή για τις εν λόγω εργασίες.

Σχέδια τα οποία τυχόν θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των τροποποιήσεων αυτών, εκπονούνται με δαπάνη και μέριμνα του εργοδότη, ο οποίος ζητά την τροποποίηση.

Επίσης, κάθε τυχόν αλλαγή υλικών ή προϊόντων πέραν των προσυμφωνημένων, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, συντασσομένου επίσης σχετικού συμφωνητικού.

Η παράδοση του έργου γίνεται μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των εργασιών [αρχικών και τυχόν πρόσθετων], διαφορετικά οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται αυτοδίκαια μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτών. Εφόσον ο εργοδότης δεν προβαίνει – χωρίς αιτία και χωρίς ευθύνη της εργολάβου – στην έγκαιρη πληρωμή των δόσεων, κατά τα κατωτέρω, η εργολάβος έχει δικαίωμα διακοπής των εργασιών μέχρι την πλήρη εξόφλησή της για το μέχρι το χρόνο εκείνο παρασχεθέν έργο, παρατεινομένης αντίστοιχα της συνολικής προθεσμίας παράδοσης του έργου, χωρίς ευθύνη της εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Η εργολάβος αναλαμβάνει να μεριμνά για τη λήψη όλων των οριζομένων μέτρων από τις διατάξεις «περί ασφαλείας των ασχολούμενων εργατών και τεχνιτών στις οικοδομικές εργασίες», καθώς και να μεριμνά για την κατά νόμο ασφάλιση των απασχολουμένων στις οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες.

Η εργολάβος οφείλει να διευθύνει την εκτέλεση των έργων με κάθε επιμέλεια κατά τουs όρουs τηs παρούσηs σύμβασης και τουs κανόνεs τηs τέχνηs και να συμμορφώνεται με τιs ισχύουσες πολεοδομικές και αστυνομικέs διατάξειs για τιs οικοδομέs, ώρεs εργασίαs κλπ.

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να διορίζει με δικά του έξοδα οποτεδήποτε μηχανικό προς έλεγχο των εργασιών ή προς συνεργασία με την εργολάβο, χωρίς βέβαια ο εν λόγω μηχανικός να προκαλεί σημαντικά προσκόμματα, καθυστερήσεις ή δυσχέρειες στην εκτέλεση και εν γένει στην πρόοδο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εάν απαιτηθεί, τα έξοδα παροχών και σύνδεσηs εγκαταστάσεων νερού, τηλεφώνων, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης της ιδιοκτησίας και τυχόν των κοινοχρήστων θα γίνονται με δαπάνες του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στην εργολάβο συνολικά το ποσό των ……………………. ευρώ [……………..……………………], το οποίο αντιστοιχεί στην αγορά των υλικών και εν γένει σε κάθε έξοδο, δαπάνη, και εργολαβική αμοιβή για την όλη διαχείριση, επίβλεψη και μέριμνα όλου του έργου.

Η πληρωμή των ως άνω ποσών (τόσο για τις δαπάνες, όσο και για την αμοιβή), τα οποία αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν δίκαια και εύλογα και ανάλογα με τις δαπάνες και εργασίες, οι οποίες θα λάβουν χώρα και τις οποίες ο εργοδότης, αφού τις πληροφορήθηκε αναλυτικά, τις αποδέχθηκε, θα γίνει ανά στάδιο προόδου του έργου και ειδικότερα ως εξής:

1) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΩΝ

2) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………..

[…………………………………………..]

Οι τρόποι πληρωμής πρέπει να συμβαδίζουν βάση της

επιδότησης που έχει καθορίσει το κράτος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%

2η ΔΟΣΗ 30%

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 40%

ΒΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΣΗΣ:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΑ €

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΑΠΕΔΟ

ΜΠΑΝΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΝΑΞΟΥ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΊΣΟΔΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΕΙΑΣ

ΕΝΣΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ……… ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ……… ΕΥΡΩ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8.1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σκελετός – Θεμέλια – πλάκες συνολικά περίπου ….. m3 με οπλισμένο σκυρόδεμα 20/25 πρεσαριστό βάση στατικής μελέτης από τα θεμέλια έως τους δοκούς και την ταράτσα του δώματος και στις πλάκες όλων των επιπέδων έως το δώμα.

8.2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Καθαρισμός βάσης εδάφους και διαχείριση μπαζών .

8.3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8.3.1 ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Στο διαμέρισμα θα τοποθετηθούν τα εξής:

(Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι πρίζες όλα τα φωτιστικά λεπτομερώς για όλη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση)

Η όλη εγκατάσταση θα γίνει βάση των κανονισμών του Υπουργείου Βιομηχανίας και της Δ.Ε.Η. για τις εσωτερικές ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις. Τα δικαιώματα παροχών και εγγυήσεων για την Δ.Ε.Η. και τα πιστοποιητικά του ηλεκτρολόγου βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.

8.4 ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

(Θα πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς όλα τα σημεία ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και εξαερισμού. Είδος και ποιότητα υλικών να αναφερθεί.)

Η όλη εγκατάσταση θα είναι πλήρης, κατασκευασμένη με δόκιμα υλικά και από ειδικούs τεχνίτεs, εκτελεσμένη με όλουs τουs κανόνεs τηs τέχνηs για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία και σύμφωνα με τιs διατάξειs του από 23-6-36 Β.Δ., όπωs αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

8.5 ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Τοιχοποιίες νέες σύμφωνα με το νέο σχέδιο της οικίας με κεραμικά τούβλα 18*12*9 για την νέα διάταξη νέων χώρων.

Σε εξωτερική τοιχοποιία διπλή σειρά τούβλων με θερμομόνωση 3άρι FIBRAN.

Σινάζι ενισχυμένο σε κάθε νέα τοιχοποιία και σφήνωμα της τοιχοποιίας με κεραμικά τούβλα 3 ημέρες έπειτα του ορθοχτισίματος.

Τα εσωτερικά επιχρίσματα στις τοιχοποιίες θα γίνουν με τον κλασσικό ή μη τρόπο.

8.6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι τοίχοι και το δάπεδο του λουτρού θα επενδυθούν με πλακάκι αξίας ……..€ με υλικά που μπορεί να επιλέξει ο ιδιοκτήτης.

Όπως ο ιδιοκτήτης επιλέγει πλακάκια για τον πάγκο της κουζίνας , πλακάκια για τις επιφάνειες των δαπέδων, καθορίζοντας την τελική αξία των πλακιδίων.

8.7 ΛΟΥΤΡΟ

( Αναφερθείτε λεπτομερώς στα είδη υγιεινής, αξία, ποιότητα και μάρκα)

8.8 ΚΟΥΖΙΝΑ

(Αναφερθείτε λεπτομερώς στην ποιότητα, τα μέτρα και την κατασκευή της κουζίνας, πχ αριθμό ντουλαπιών, συρταριών, είδος νεροχύτη, είδος απορροφητήρα)

8.9 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

(Αναφερθείτε λεπτομερώς στην κατασκευή την ντουλάπας ή των ντουλαπών, τα υλικά, το σχέδιο και τα μέτρα)

8.10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

( Να αναφερθεί ο αριθμός των εσωτερικών πορτών, εάν είναι ανοιγόμενες ή συρόμενες, τα υλικά και το σχέδιο)

8.11 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

(Αναφερθείτε λεπτομερώς στο σχέδιο και στην ποιότητα των υλικών καθώς επίσης και στο είδος / μάρκα κλειδαριάς)

8.12 ΧΡΩΜΑΤΑ

Οι εσωτερικοί τοίχοι όλης της κατοικίας εσωτερικά περνιόνται με αστάρι ακρυλικού και πλαστικό χρώμα ή οικολογικό σε τρεις στρώσεις.

Οι οροφές των εσωτερικών χώρων θα περαστούν με πλαστικό επί τοίχου. Οι χρωματισμοί των εσωτερικών χώρων κάθε επιπέδου είναι επιλογής του πελάτη.

Προβλέπεται σπατουλάρισμα όλων των τοιχοποιιών, με λεπτόκοκκο στόκο σε δύο στρώσεις σταυρωτά για τέλειες λείες επιφάνειες.

Οι εξωτερικοί τοίχοι της οικίας θα βαφτούν με το μονωτικό ελαστομερές ειδικό υλικό σε χρωματισμό επιλογής ιδιοκτήτη για όλο το κτίσμα για τέλειο αποτέλεσμα τοιχοποιίας και απόλυτη προστασία από ρηγματώσεις και υγρασίες, το οποίο χρώμα θα ανταποκρίνεται στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού.

8.13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

(Αναφερθείτε λεπτομερώς για το αν θα είναι αλουμίνια ή από ξύλο ή άλλο υλικό, αν είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα και ποιου χρώματος θα είναι, ανταποκρινόμενα στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού)

8.14 ΤΖΑΜΙΑ

(Αναφερθείτε στο αν τα τζάμια θα είναι διπλά – ενεργειακά – απλά).

8.15 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

(Εάν επιθυμείτε εγκατάσταση θέρμανσης- καλοριφέρ πρέπει να γίνει ξεχωριστή συμφωνία)

8.16 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Να αναφερθεί το σχέδιο της κεραμοσκεπής (δίριχτη ή μονόριχτη), το είδος και το σχέδιο των κεραμιδιών, η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί και ο τρόπος κατασκευής. Αν θα είναι εμφανή ή επενδεδυμένα .

8.17 ΜΟΝΩΣΗ

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την υγρομόνωση και θερμομόνωση του δώματος επιφανείας …… m2 και λόγω κεραμοσκεπών θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πχ μονωτικά, ασφαλτόπανα, μεμβράνες.

8.18 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Προβλέπετε κατασκευή και τοποθέτηση ….. μέτρα κιγκλιδώματα χάλυβα βάση σχεδίου ασταρωμένα και χρωματισμένα .

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ολόκληρο το έργο καλύπτεται από γραπτή εγγύηση για την ποιότητα και το αποτέλεσμα των εργασιών μας, ανάλογα με την εργασία της επιλογής σας και ισχύει από την παράδοση του έργου και την τελική εξόφληση.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες ανάλογα με το είδος τους καλύπτονται από τις εξής εγγυήσεις :

· Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : Εγγύηση 10 ετών

· Υδραυλικές εγκαταστάσεις : Εγγύηση 10 ετών

· Επενδύσεις : Εγγύηση 10 ετών

· Κουζίνα : Εγγύηση 10 ετών

· Οικοδομικές εργασίες : Εγγύηση 5 ετών

· Εξωτερικά κουφώματα : Εγγύηση 5 ετών

· Εσωτερικά κουφώματα : Εγγύηση 5 ετών

· Πόρτα εισόδου : Εγγύηση 5 ετών

· Ερμάρια : Εγγύηση 5 ετών

· Είδη υγιεινής : Εγγύηση 2 ετών

· Χρωματισμοί : Εγγύηση 2 ετών

Φθορές οι οποίες οφείλονται σε κακή χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση, την οποία υπογραφεί και αναγνωρίζει η εργολάβος για κακοτεχνίες και αστοχίες υλικών μόνο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Η έναρξη εργασιών για την ανακαίνιση στην ιδιοκτησία του εργοδότη απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του καθενός από τα δύο μέρη, εργοδότη και εργολάβου, το χρονικό λοιπόν αυτό σημείο συμφωνείται ως έναρξη των εργασιών, εκτός εάν προβλεφθεί και συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό.

Η εργολάβος αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδώσει το έργο σε ….. […………….. ] μέρες από την έναρξη των εργασιών. Η εργολάβος αναλαμβάνει την καταβολή αποζημίωσης ………. [………….] ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, εάν παρέλθει η προσυμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης με δική της ευθύνη, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι σε περίπτωση κατά την οποία θα ανασταλούν από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές οι εκτελούμενες εργασίες για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα αναστέλλονται για ίσο χρονικό διάστημα οι προθεσμίες και οι χρόνοι παράδοσης του έργου. Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές των εργασιών για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος δεν προκλήθηκε από υπαίτια συμπεριφορά της εργολάβου, τότε ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει πλήρως όλες τις μέχρι τότε εργασίες οι οποίες έχουν εκτελεστεί, να καταβάλει τυχόν πρόστιμα τα οποία τυχόν επιβληθούν στην εργολάβο, τις τυχόν μέχρι τότε ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τυχόν ποσά εξαγοράς καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της εργολάβου.

Ρητά συμφωνείται επίσης ότι η εργολάβος ουδεμία ευθύνη θα φέρει και για τον μετά το χρόνο οριστικής παράδοσης και παραλαβής του έργου, η οποία να απορρέει από τους παραπάνω λόγους [παράβαση πολεοδομικών διατάξεων].

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η εργολάβος αναλαμβάνει τη μέριμνα για την ασφάλιση των εργαζομένων με ένσημα από τους σύμφωνα με το νόμο αρμοδίους. Τα ημερομίσθια συμπεριλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνηθέν ποσό και θα καλυφθούν από την εργολάβο, η οποία αναλαμβάνει και τη λογιστική υποστήριξη των ασφαλιστικών πινάκων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία ήθελε τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσης, ή εξ αφορμής αυτής είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης σύμβασης εργολαβίας γίνεται μόνο με έγγραφα αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Αφού έγιναν δεκτά όλα τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε ένα από αυτά έλαβε ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                                                                             Ο /Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Μία απάντηση στο Μια σημαντική συνεισφορά από τον Στάθη Παρασκευά

  1. Ο/Η Γεωργή Κατερινα λέει:

    Στάθη μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για το «νοιάξιμο». Να είσαι καλά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.